มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย