ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒ ๕๖๖-๒๕๗๐)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านวาริชภูมิถึงบ้านนาบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »