ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์)

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราจ้างเหมา) วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถื่น

ประชาสัมพันธ์การจัดทำสัญญาเช่าแท่นหรือแผงลอยตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่นและฝ่ายสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2561