รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565

|