งานตรวจ ITA ประจำปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล9
 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ 08 Q & A

ข้อ 09 Social Networks

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
          การดำเนินงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          – รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1

          – รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

          – รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

การปฏิบัติงาน

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ 17 E – Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          – รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1

          – รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

          – รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ต.ค. 62

          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-พ.ย. 62

          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ธ.ค. 62

          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ม.ค. 63

          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ก.พ. 63

          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-มี.ค. 63

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          – ประกาศเทศบาลตำบลนายูง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

– รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          – ประมวลจริยธรรมของราชการของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

          – ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

          – แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน