ITA ทต.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านวาริชภูมิถึงบ้านนาบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »