ทต.วาริชภูมิ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเต้นบาสโลป ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ ออกพัฒนาทำความสะอาดร่องน้ำ ตัดหญ้าบริเวณคลอง ที่มีวัชพืชกีดขวางทางเดินน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ น้ำหลากช่วงฤดูฝน เส้นทางลัด วาริชภูมิ – ห้วยบาง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค อุดรธานี ร่วมกับ ทสจ.สกนคร สสจ.สกลนคร และท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 2. ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-4287395

อ่านเพิ่มเติม »