ทต.วาริชภูมิ

ประชาสัมพันธ์การจัดทำสัญญาเช่าแท่นหรือแผงลอยตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่นและฝ่ายสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน