งานกิจการสภา

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ (ชั้น3)

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม »