งานตรวจ ITA

งานตรวจ ITA ปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ 01 โครงสร้าง
ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ 08 Q & A
ข้อ 09 Social Networks

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อ 17 E – Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ 22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
– สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ต.ค. 62
– สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-พ.ย. 62
          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ธ.ค. 62
          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ม.ค. 63
          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ก.พ. 63
          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-มี.ค. 63
ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– เส้นทางความก้าวหน้า
– ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
– ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
– รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

งานตรวจ ITA ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ 01 โครงสร้าง
ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ 08 Q & A
ข้อ 09 Social Networks

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อ 17 E – Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ 22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
– สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ต.ค. 62
– สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-พ.ย. 62
          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ธ.ค. 62
          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ม.ค. 63
          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ก.พ. 63
          – สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-มี.ค. 63
ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
– ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– เส้นทางความก้าวหน้า
– ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
– ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
– รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน