ประกาศสอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ลาดยาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ (เม.ย – มิ.ย) ๒๕๖๓