มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย