ระบบงานบริหารงานบุคคล

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่นและฝ่ายสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การบริหารปละพัฒนาทรัพยากรบุคคล