แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวาริชภูมิ