เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ (ชั้น3)

|
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ (ชั้น3)