เทศบาลตำบลวาริชภูมิ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐

|