คำสั่ง เรื่องช่องทางสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเลคทรอนิกส์

|