ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 16 ตำบลวาริชภูมิฯ(ส่วนที่เหลือ) (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

|