ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

|