ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงายครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

|