ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

|