รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

|