เทศบาลตำบลวาริชภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล 7 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

|