รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

|