รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 29 สิงหวคม พ.ศ.2565

|