รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

|