รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

|