ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.)ประจำปี ๒๕๖๗

|