ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบขางขัน  พ.ศ. ๒๕๖๓

|