ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

|