ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘

|