ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

|