ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

|