หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

|