ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

|