ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒ ๕๖๖-๒๕๗๐)

|