รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

|